Mini Power Modules

Module - iCon/i1 ITA

 • QuadraPaddle Signal / Mini Power/ Mini Coax, Module, ITA, iCon, 100/8 Position
  TriPaddle Signal / Mini Power/ Mini Coax, Module, ITA, iCon, 64/8 Position
  Mini Power / Mini Coax, Module, ITA, iCon, 24 Position

Module - iCon/i1 Receiver

 • QuadraPaddle Signal / Mini Power/ Mini Coaxial, Module, Receiver, iCon, 100/8 Position
  TriPaddle Signal/ Mini Power/Mini Coaxial, Module, Receiver, iCon, 64/8 Position
  Mini Power/Mini Coax, Module, Receiver, iCon, 24 Position

Module - ITA

 • Mini Power, Module, ITA, 90 Series, 19 Position
  TriPaddle Signal/Mini Power, Module, ITA, 90 Series, 16/16 Position

Module - Receiver

 • Mini Power, Module, Receiver, 90 Series, 19 Position
  Signal/Power, Module, Receiver, TriPaddle/Mini Power, 16/16 Position 

Strain Relief Plate

 • Strain Relief Plate, Receiver, 90 Series 
  Strain Relief Plate, ITA, 90 Series
Add To Quote